JAKIE SĄ CELE PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozpoznawania predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczniów gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych (MOS, MOW) poprzez opracowanie i wystandaryzowanie narzędzi diagnostycznych do samooceny dla ucznia oraz materiałów metodycznych wspomagających działania diagnostyczne dla nauczyciela i ich upowszechnienie.

 

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMIPROJEKTU SĄ:

● Zwiększenie możliwości poznania własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań przez uczniów gimnazjum szkół ogólnodostępnych oraz specjalnych poprzez opracowanie i udostępnienie narzędzi badawczych umożliwiających poznanie predyspozycji zawodowych i uzdolnień..
● Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z gimnazjów ogólnodostępnych, specjalnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach przygotowujących do korzystania z nowoczesnych narzędzi badawczych oraz wyposażenie ich w pakiety upowszechniające z przewodnikiem i narzędziami do wspomagania ucznia.

 

CO UMOŻLIWI REALIZACJA PROJEKTU?

W wyniku realizacji projektu powstaną narzędzia badawcze (testy) dla ucznia oraz materiały metodyczne dla nauczyciela gimnazjów ogólnodostępnych i specjalnych. Testy do autodiagnozy predyspozycji zawodowych i zainteresowań pozwolą na uzyskanie informacji dot. predyspozycji zawodowych, możliwości wyboru kierunku kształcenia przez gimnazjalistów. Dzięki planowanej standaryzacji narzędzi w gimnazjach ogólnodostępnych oraz specjalnych (MOS, MOW) w różnych województwach w Polsce, wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uzyskamy wiarygodne testy badawcze, z których w wersji elektronicznej będzie mógł korzystać uczeń pod kierunkiem nauczyciela w szkole lub samodzielnie w domu. Uzyskana informacja zwrotna przyczyni się do wzrostu świadomie podejmowanych decyzji dotyczących planowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Dla pełnej możliwości procesu diagnozowania predyspozycji i zainteresowań uczniów konieczne jest też wsparcie metodyczne nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, którzy dzięki materiałom metodycznym i udziałowi w szkoleniach będą wspomagać uczniów i wychowanków w dokonywaniu życiowych wyborów.

 

KTO SKORZYSTA ZE WSPARCIA?

Wsparciem zostaną objęci: uczniowie, nauczyciele, uczestnicy szkoleń, konferencji:

 • 900 uczniów uczestniczących w standaryzacji z gimnazjów w Polsce: ogólnodostępnych i specjalnych ze SPE, młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) z niedostosowaniem społecznym młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS) zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • 20 liderów – pracowników placówek doskonalenia nauczycieli/PPP – uczestników warsztatów przygotowujących do prowadzenia szkoleń kaskadowych dla nauczycieli w regionach, dotyczących przygotowania do korzystania z nowoczesnych narzędzi badawczych w formie papierowej i multimedialnej i narzędzi interaktywnych, 5 przedstawicieli z MEN, KOWEZiU – uczestników szkolenia.
 • 300 nauczycieli – uczestników regionalnych szkoleń przygotowujących do korzystania
  z nowoczesnych narzędzi badawczych w formie papierowej i multimedialnej i narzędzi interaktywnych.
 • 50 przedstawicieli: JST, szkół, rodziców, KO – uczestników konferencji.

 

JAKIE BĘDĄ REZULTATY PROJEKTU?

1. Uczniowie gimnazjów ogólnodostępnych oraz specjalnych:

 • poznają własne predyspozycje zawodowe i zainteresowania
 • nabędą umiejętność określenia własnych predyspozycji zawodowych i określenia własnej ścieżki kariery zawodowej
 • odczują wzmocnienie własnego potencjału osobistego

2. Nauczyciele:

 • podniosą własne umiejętności zawodowe w zakresie rozpoznawania predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczniów

oraz

 • Pakiet bezpłatnych materiałów w wersji papierowej i multimedialnej, w tym:
 • 3 zestawy wystandaryzowanych testów zainteresowań i predyspozycji zawodowych wraz z informacją zwrotną (odrębny dla klasy I, II, III)
 • 18 aplikacji interaktywnych z opisami/scenariuszami do wykorzystania podczas zajęć z uczniem/uczniami przez nauczyciela, w domu przez ucznia
 • Arkusz obserwacyjny dla nauczycieli/wychowawców/opiekunów dotyczący spostrzeganej aktywności ucznia, zainteresowań ucznia, osiąganych wyników w szkole i poza nią.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczyciela i ucznia zawierający opis techniki badawczej, metod i sposobu prowadzenia badań, scenariusze aplikacji interaktywnych do zastosowania podczas zajęć indywidualnych i grupowych, scenariusze organizacji samobadania przez ucznia, instrukcję korzystania z narzędzi, określającą zakres i rodzaj dopuszczalnych zachowań ze strony diagnosty, opis sposobu korzystania z testów i interpretacji uzyskanych wyników.
 • Informator dla rodziców/ opiekunów zawierający podstawowe informacje dotyczące badania oraz interpretacje zapisów z Informacji zwrotnej, a także:
 • Raport z wdrażania i preferencji zawodowych
 • Publikacja upowszechniająca.